ฉลองออฟฟิศใหม่ ใหญ่กว่าเดิม เพิ่มรอบสอบ รอบชั้นเรียน บริการครบวงจร!

ฉลองออฟฟิศใหม่ ใหญ่กว่าเดิม เพิ่มรอบสอบ รอบชั้นเรียน บริการครบวงจร!
ฉลองออฟฟิศใหม่ ใหญ่กว่าเดิม เพิ่มรอบสอบ รอบชั้นเรียน บริการครบวงจร!

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ทุน Imaging Science / Color Science Scholarships to study in USA

Beckman Institute Fellows

Fulbright Fight for Sight Research Award

Fulbright International Science and Technology Pd.D. Awards

----------------------------------------------------
Imaging Science / Color Science 

Imaging science is a multidisciplinary field concerned with the era, gathering, duplication, investigation, adjustment, and visualization of images.[1] As an advancing field it incorporates research and specialists from material science, arithmetic, electrical building, workstation vision, workstation science, and perceptual brain science. The Royal Photographic Society offers an Imaging Scientist Qualification.[2]

Imaging chain

The establishment of imaging science as an order is the "imaging chain" – a theoretical model portraying the greater part of the variables which must be thought about when improving a framework for making image based renderings (visualizations). As a rule, the connections of the imaging chain incorporate:

1. The human image framework. Creators must likewise acknowledge the psychophysical procedures which occur in people as they comprehend informative content gained through the screen framework.

2. The subject of the picture. Any time improving an imaging framework, creators must think about the observables connected with the subjects which could be imaged. The aforementioned observables ordinarily take the type of emitted or reflected life, for example electromagnetic life or mechanical life.

3. The catch gadget. Once the observables connected with the subject are portrayed, originators can then distinguish and reconcile the advances would have been wise to catch those observables. For instance, on account of purchaser computerized zoom lens, those advances incorporate optics for gathering power in the obvious parcel of the electromagnetic range, and electronic locators for changing over the electromagnetic force into an electronic sign.

4. The processor. For all computerized imaging frameworks, the electronic indicators prepared by the catch gadget must be controled by an equation which organizes the indicators so they could be shown as a picture. In practice, there are regularly various processors included in the production of an advanced picture.

5. The showcase. The showcase takes the electronic indicators which have been controled by the processor and renders them on some screen medium. Samples incorporate paper (for printed, or "hard duplicate" representations), TV, workstation screen, or projector.

Note that some imaging researchers will incorporate extra "connections" in their portrayal of the imaging chain. For instance some will incorporate the "source" of the vigor which "enlightens" or cooperates with the subject of the representation. Others will incorporate space or alternately transmission frameworks.

Subfields inside imaging science incorporate: picture handling, 3D workstation representation, activitys, environmental optics, cosmic imaging, computerized visualization restoration, computerized imaging, shade science, computerized photography, holography, attractive thunder imaging, restorative imaging, microdensitometry, optics, photography, remote sensing, radar imaging, radiometry, silver halide, ultrasound imaging, photoacoustic imaging, thermal imaging, superficial recognition, and different printing advances. 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น