ฉลองออฟฟิศใหม่ ใหญ่กว่าเดิม เพิ่มรอบสอบ รอบชั้นเรียน บริการครบวงจร!

ฉลองออฟฟิศใหม่ ใหญ่กว่าเดิม เพิ่มรอบสอบ รอบชั้นเรียน บริการครบวงจร!
ฉลองออฟฟิศใหม่ ใหญ่กว่าเดิม เพิ่มรอบสอบ รอบชั้นเรียน บริการครบวงจร!

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ทุน Information Technology Scholarships to study in USA

AWIS Predoctoral Awards

Berkeley College International Student Scholarships

Buena Vista University International Student Grant

Carnegie Mellon University Executive Women's Forum Fellowship

Carnegie Mellon University Tuition Scholarships

Florida Institute of Technology Undergraduate International Student Scholarships

Florida Institute of Technology Undergraduate Scholarships

Fulbright Fight for Sight Research Award

Fulbright Postgraduate Scholarship in Technology and Communication sponsored by Telstra

Fulbright-Ministry of Research, Sciences & Technology Graduate Awards

Fulbright-Platinum Triangle Scholarship in Entrepreneurship

iSchool Scholarships

Kimberly-Clark International Scholar Award

NCMC Scholarships for International Students

United States-South Pacific Scholarship Program (USSP)

University of Mississippi International Undergraduate Student Scholarships (International Transfers and Freshmen)

University of Missouri - Kansas City Dean's International Computing and Engineering Award

The University of Tulsa Scholarships

Worcester Polytechnic Institute School of Business

----------------------------------------------
 What is an Information Technology

Qualified data engineering (additionally pointed to as IT) is the requisition of machines and telecommunications gear to store, recover, transmit and control data,[1] regularly in the connection of a business or other enterprise.[2] The term is generally utilized as a synonym for PCs and machine systems, yet it additionally envelops other informative content circulation innovations for example TV and phones. Some commercial enterprises are connected with informative data innovation, for example PC equipment, programming, hardware, semiconductors, web, telecom gear, e-trade and PC services.[3]

In the business connection, the Information Technology Association of America has demarcated qualified information engineering (IT) as "the study, outline, improvement, requisition, execution, underpin or administration of PC-based informative data systems".[4] The business worth of qualified information engineering is to mechanize business forms, furnish qualified information for choice making, associate business with their clients, and give benefit apparatuses to expand proficiency. In a scholastic connection, the Association for Computing Machinery describes it as "undergraduate degree modifies that plan learners to help business, legislature, human services, schools, and different sorts of conglomerations .... IT authorities posit authority regarding selecting equipment and programming items fitting for a conglomeration, combining those features with organizational needs and base, and instituting, altering, and looking after those requisitions for the conglomeration's machine clients. Illustrations of the aforementioned obligations incorporate the introduction of systems; system government and security; the outline of pages; the advancement of media assets; the introduction of correspondence parts; the oversight of message frameworks; and the arranging and administration of the engineering lifecycle by which a conglomeration's innovation is administered, redesigned, and replaced."[5]

People have been saving, recovering, controlling and imparting informative content since the Sumerians in Mesopotamia improved written work in around 3000 BC,[6] however the expression "Information Technology" in its cutting edge sense first showed up in a 1958 article distributed in the Harvard Business Review; writers Leavitt and Whisler remarked that "the new innovation does not yet have a solitary created name. We should call it informative data engineering (IT)."[7] Based on the space and preparing engineering utilized, it is plausible to recognize four notable stages of IT improvement: premechanical (3000 BC – 1450 AD), mechanical (1450–1840), electromechanical (1840–1940) and electronic (1940-present).[6] This article keeps tabs on the latest period, (electronic) which started around the year 1940.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น