ฉลองออฟฟิศใหม่ ใหญ่กว่าเดิม เพิ่มรอบสอบ รอบชั้นเรียน บริการครบวงจร!

ฉลองออฟฟิศใหม่ ใหญ่กว่าเดิม เพิ่มรอบสอบ รอบชั้นเรียน บริการครบวงจร!
ฉลองออฟฟิศใหม่ ใหญ่กว่าเดิม เพิ่มรอบสอบ รอบชั้นเรียน บริการครบวงจร!

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ทุน Industrial Hygine Scholarships to study in USA

University of Central Missouri Olaiya Foundation Scholarship

----------------------------------------

 Industrial Hygine is ordinarily outlined as the abstraction and science committed to the reckoning, distinguishment, assessment, conveyance and control of ecological stressors in, or going out from, the working environment that may bring about harm, ailment, weakness, or influence the well being of specialists and parts of the neighborhood. The aforementioned stressors are partitioned into the classifications natural, compound, physical, ergonomic and psychosocial.[1] The British Occupational Hygiene Society (BOHS) demarcate that "word related hygiene is concerning the avoidance of rotten-health from work, through distinguishing, assessing and regulating the risks".[2] The International Occupational Hygiene Association (IOHA) points to word related hygiene as the control of suspecting, distinguishing, assessing and regulating health dangers in the working earth with the target of securing specialist health and well-being and defending the neighborhood at large.[3]

The expression "word related hygiene" (utilized within the UK and Commonwealth nations and much of Europe) is synonymous with streamlined hygiene (utilized within the US, Latin America, and different nations that gained beginning specialized uphold or teaching from US sources). The expression "streamlined hygiene" generally stems from businesses with development, mining or producing and "word related hygiene" points to different varieties of industry for example those recorded for "modern hygiene" and also budgetary and underpin utilities commercial enterprises and points to "work environment" and "spot of work" when all is said in done. Natural hygiene delivers comparable issues to word related hygiene, yet is liable to be about expansive industry or expansive issues influencing the nearby group, broader publicly accepted norms, district or nation.

The calling of word related hygiene utilizes strict and precise experimental system and regularly needs pro experience in verifying the potential for danger, exposures or hazard in work environment and natural studies. This part of word related hygiene is frequently pointed to as the "specialty" of word related hygiene and is utilized within a comparative sense to the "specialty" of drug. Actually "word related hygiene" is both a part of protection prescription and specifically word related prescription, in that its objective is to forestall modern illness, and hazard administration, hazard evaluation and mechanical security, in that it additionally looks for "safe" frameworks, methods or routines to be connected in the work environment or to nature's domain.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น